فهرست

اطلاعيه

نهاد کتابخانه ها

سامانه صدور مجوز فعالیت سالن مطالعه و پانسیون های مطالعاتی

نکات مهم در خصوص سامانه صدور مجوز متقاضیان حقیقی و حقوقی برای فعالیت سالن مطالعه و پانسیون های مطالعاتی

متقاضیان حقیقی و حقوقی برای صدور مجوز فعالیت سالن مطالعه و پانسیون های مطالعاتی  در وهله اول باید نسبت به ثبت نام و دریافت شناسه کاربري از طریق
سامانه پنجره واحد خدمات وفا (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) اقدام کنند.
جهت ثبت نام و دریافت شناسه کاربری می توان به نشانی https://sso.farhang.gov.ir مراجعه فرمایند.
بعد از ثبت نام در وب سایت مذکور، متقاضیان با استفاده از راهنماي پیوست، باید درخواست خود را ثبت کنند.
در این مرحله، متقاضی به صورت خودکار به سامانه صدور مجوز در سامانه مدیریت به آدرس www.samanpl.ir/CIL/Register/Register هدایت خواهد شد.