فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

کارگاه آموزشی آسیب شناسی انفعال انجمن های کتابخانه های عمومی مسجدسلیمان برگزار شد

کارگاه آموزشی آسیب شناسی انفعال انجمن های کتابخانه های عمومی با رویکرد موردی به شهرستان مسجدسلیمان  به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کتابخانه عمومی موعود برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان به مناسبت 17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور کارگاه آموزشی "آسیب شناسی انفعال انجمن های کتابخانه های عمومی با رویکرد موردی به شهرستان مسجدسلیمان" در کتابخانه عمومی موعود برگزار گردید.
ارائه دهنده نخست ضمن توضیح واژه های "آسیب شناسی" و "انفعال" گفتند در صدد هستیم که علت رخوت و سستی در کارکرد انجمن ها راشناسایی کنیم. پس از طرح بحث و ایراد مقدمه، به چندین آسیب اشاره شد که مانع حرکت درست انجمن کتابخانه های عمومی شده است.
فرمایشی بودن دستورکارها،مدیریت تساهلی در انجمن ،شتابزدگی و ساده اندیشی،اداری محور کردن انجمن،فقدان برنامه کلان جامع و راهبردی در انجمن و وجود آسیب های روانی و عوامل درون شخصیتی اعضا از مهم ترین مصادیقی بودند که ارائه دهنده در مقام آسیب شناسی بدانها اشاره نمود.
وی در ادامه به ساختارمند نبودن انجمن اشاره و آن را از نشانه های ضعف کارکرد قلمداد کرد و افزود انجمن ها برای توان یابی موثر باید دارای گروه های کاری قوی و هدفمند و با برنامه باشند تا بتوانند از دوران رخوت و انفعال به حالت شادابی،چابکی و فعال تغییر رویه دهند.
ایجاد کارگروه ترویج خواندن،کارگروه پژوهش،کارگروه مشارکت،کارگروه آموزش و نوآوری و کارگروه تبلیغات از جمله گروه های کاری موثری بودند که ارائه دهنده وجود آنها را برای گذار از حالت انفعال و رسیدن به درجه فعال برای هر انجمنی بایسته دانستند.
 
نسخه قابل چاپ